Voorwaarden plaatsing mantelzorgunit

Print Friendly, PDF & Email

Gemeente Doetinchem staat mantelzorgwoningen toe daar waar sprake is van een mantelzorgsituatie en waar passend binnen de kaders van het planologisch beleid. De mogelijkheid tot woningsplitsing in het buitengebied biedt een extra kans om deze daar te realiseren. Betrokken partijen: Loket voor Bouwen en Wonen gemeente Doetinchem m.m.v. Buurtplein, die wanneer de mantelzorger bekend is, de mantelzorgsituatie bevestigt.    

Deze tekst is te vinden door eerst te klikken op:https://www.doetinchem.nl/clientgroep-mantelzorg/ envervolgens op:

de leidraad voor de Mantelzorgondersteuning gemeente Doetinchem 2021-2024. Specifiek gaat het om: artikel 6.9 Adequate huisvesting voor mantelzorgsituaties.

  • Er is wetgeving voor het vergunningsvrij plaatsen van een mantelzorgunit;
  • Er is een mogelijkheid voor het vergunningsvrij gebruiken van een bestaand bijgebouw voor mantelzorg. 

Let wel, mantelzorgbehoefte moet worden aangetoond! In de vergunningsvrije regelgeving wordt gesproken over aantonen door een huisarts of wijkverpleegkundige (of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur).

Hieronder de gehanteerde definities van huisvesting in verband met mantelzorg en mantelzorg:

  •  huisvesting in verband met mantelzorg: huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning;
    •  mantelzorg: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

Zie voor meer informatie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2018-07-28#BijlageII

Uit het bovenstaande kun je (wel) opmaken dat het te allen tijde verstandig is om hierover eerst contact op te nemen met loket bouwen en wonen. Onderstaande informatie over dit loket is van de website van de gemeente Doetinchem.

Loket bouwen en wonen

Momenteel worden er heel veel aanvragen/vooroverleggen ingediend voor bouwplannen. Door de drukte kunnen wij de aanvragen niet zo snel oppakken als wij zouden willen. Houd daarom rekening met langere doorlooptijden. Wij zijn op zoek naar gekwalificeerde ondersteuning, maar die is moeilijk te vinden. Tot die tijd vragen wij uw begrip voor de situatie.

U wilt een tuinhuis bouwen, hebt vragen over een dakkapel, wilt het bestemmingsplan bekijken of een omgevingsvergunning inzien. Hiervoor maakt u een afspraak bij het loket bouwen en wonen. Het loket bouwen en wonen zit in het stadhuis. U kunt een afspraak maken door te bellen met het algemene nummer van de gemeente Doetinchem (0314) 377 377. Het e-mailadres van het loket bouwen en wonen is bouwen&wonen@doetinchem.nl.

(Nabije) Toekomst

Dit onderwerp staat momenteel hoog op onze agenda staat. De procedures voor aanvraag en toekenning worden momenteel geactualiseerd (terwijl de huidige procedures gewoon doorlopen). Wanneer deze actualisatie (op relatief korte termijn) een feit is, is het de bedoeling dat dit een goed vindbare plek krijgt. Op de website van Buurtplein onder mantelzorgcentrale en/of de website van gD met verwijzing naar de andere website.